Tương tư

Tác giả:

Quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau,
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
Bốn phương mây nước, người đôi ngả,
Hai chữ “tương tư” một gánh sầu.
Nguồn:
1. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
2. Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Tương tư"