Tương tư

Tác giả:

Vì ai nên nỗi nhớ cùng thương
Một mối tơ tình dạ vấn vương
Sáu khắc mơ màng hình bạn ngọc
Năm canh nhớ tưởng bóng người vàng
Ruột tằm chín khúc vò tơ rối
Giấc điệp năm canh diễn khắc trường
Muốn nhắn cùng ai, ai nhắn hộ
Mòn đuôi con mắt giải sông Tương
(khoảng 1917)

Nguồn: Tú Mỡ toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 1996

Thảo luận cho bài: "Tương tư"