Tuý hậu 醉後 • Sau khi say

Tác giả:

Ngũ thập hưu ông bán mẫu đường,
Bắc song cao ngoạ bán thanh lương.
Phì nê thuỷ chức hà y mật,
U kính phong khiên thảo đới trường.
Tạp cú bất tu nhân cộng thưởng,
Gian tình duy hữu tửu tương đương.
Tàn xuân bệnh nhãn vô phân biệt,
Nhật ảnh hy vi nhất dạng hoàng.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Năm chục xuân thu, nửa mẫu ao,
Trước song nằm khểnh thảnh thơi sao
Bùn sâu, mặt nước sen che kín,
Gió cuốn, ven đường cỏ lướt theo.
Câu vặt chi cần người khác thưởng,
Cảnh nhàn chỉ có rượu thêm hào.
Xuân tàn, mắt loá trông nào rõ,
Chỉ thấy lơ mơ ánh nắng chiều.

Thảo luận cho bài: "Tuý hậu 醉後 • Sau khi say"