Tuyệt cú bài 1

Tác giả:

Ba gian nhà dột trời soi bụng,
Năm tấm rèm chong gió chọc đầu.
Sớm tưới ngành hoa mây tới phủ,
Đêm xem kinh Phật nguyệt vào hầu.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 1"