Tuyệt cú bài 2

Tác giả:

Ông lão ngồi trơ say trót tháng,
Đứa con ngủ gật mớ luôn năm.
Lòng quê muôn dặm sườn mây Bắc,
Tin bạn ba hàng cánh nhạn Nam.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 2"