Tuyệt cú bài 3

Tác giả:

Gạo hút[2] nhờ trời cho giá rẻ
Nước trong cậy tới sẵn vai khiêng
Chó khôn bìu ríu ông nhà chủ,
Mèo đói lăm le chuột láng giềng.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 3"