Tuyệt cú bài 4

Tác giả:

Ba mươi năm trước đành như vậy,
Bảy chục xuân gần đã chắc chi.
Trước một quyển kinh kêu Phật hỏi,
Sau vài cốc rượu kéo trời say.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 4"