Tuyệt cú bài 5

Tác giả:

Trên bàn đức Khổng ba pho sách,
Dưới tượng ông Lê một tấm lòng.
Ngó bốn bề quanh không vũ trụ.
Mong nghìn thu nữa có non sông.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 5"