Tuyệt cú bài 6

Tác giả:

Máy chuyển tư mùa xuân hạ chóng,
Gương treo muôn dặm Bắc Nam soi.
Thân già lận đận ôm đầu chịu,
Bạn trẻ hung băng mở mắt coi.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 6"