Tuyệt cú bài 7

Tác giả:

Đợi sáng dậy xem vừng nhật mọc,
Suốt đêm nằm lắng ngọn triều lên.
Đầy vơi hiền thánh ba chung rượu.
Mờ tỏ thần tiên một ngọn đèn.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Tuyệt cú bài 7"