Tuyệt mệnh thi kỳ 2 絕命詩其二 • Thơ tuyệt mạng kỳ 2

Tác giả:

Sinh bất năng trừ thiên hạ loạn,
Na kham tử luỵ hậu lai nhân.
Hảo tòng hổ khẩu hoàn dư nguyện,
Khẳng nhượng Di, Tề nhất cá nhân.

 
Nguồn: Đào Văn Hội, Ba nhà chí sĩ họ Phan, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Bản dịch

Sống đã không xong trừ giặc nước
Chết đi há luỵ đến người sau
Phen này miệng cọp âu đành dạ,
So với Di, Tề có kém đâu!

Thảo luận cho bài: "Tuyệt mệnh thi kỳ 2 絕命詩其二 • Thơ tuyệt mạng kỳ 2"