Tuyệt mệnh thi kỳ 3 絕命詩其三 • Thơ tuyệt mạng kỳ 3

Tác giả:

Thống khốc giang san dữ quốc dân,
Ngu trung vô kế cực trầm luân.
Thử tâm vị liễu thân tiên liễu,
Tu hướng tuyền đài diện cố nhân.

 
Nguồn: Đào Văn Hội, Ba nhà chí sĩ họ Phan, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

 

Bản dịch

Thương khóc non sông với quốc dân,
Tài hèn không vớt được trầm luân.
Lòng này chưa hả thân đã chết,
Chín suối thẹn thùng gặp cố nhân.

Thảo luận cho bài: "Tuyệt mệnh thi kỳ 3 絕命詩其三 • Thơ tuyệt mạng kỳ 3"