U sầu • U buồn

Tác giả:

Dục phế thi, thư học Lão, Trang
Tiền nhân y bát thượng nan vương
Bách niên chỉ thử vi tâm huyết
Nhất nhật an năng dịch thận trường
Phương kiến hoành diên đại khai tịch
Vị tri thiên địa bất hồng hoang
Dĩ tai ngô thả hành ngô tố
Tiêu tức doanh hu tử tế lường

Bản dịch của Lê Phụng

Bỏ Nho học Đạo những mong
Nếp nhà truyền lại khó lòng lãng quên
Trăm năm tâm huyết một niềm
Một ngày thay đổi ước nguyền cũng đang
Mắt nhìn hoàn vũ mở mang
Đất trời quay lại hồng hoang không đường
Nếp xưa đành quyết noi gương
Vơi đầy suy thịnh gốc nguồn ngẫm suy

Thảo luận cho bài: "U sầu • U buồn"