Ú tim

Tác giả:

Ngỡ trốn đùa
đâu ngờ em trốn thật
Rừng ngàn tìm lạc giọng
hu… ú tim

Thảo luận cho bài: "Ú tim"