Ức Long Đội sơn 憶龍隊山 • Nhớ cảnh chùa Đọi

Tác giả:

Cận lai suy bệnh bất tham thiền,
Hồi ức tiền du diệc sảng nhiên.
Cổ tự tứ lân duy mộc thạch,
Hàn tăng nhất tháp cộng vân yên.
Kỷ tằng trúc ảnh nghi vô lộ,
Hữu khách tang gian lập đãi thuyền.
Dã lão vị tri chung hưởng ngọ,
Phóng ngư sơn lộc ngoạ tùng miên.

 

Dịch nghĩa

Gần đây già yếu không đến chùa,
Nhớ lại cảnh chùa ngày xưa đã từng đến.
Bốn bên chùa cổ, cây đá vây kín,
Một giường nằm của nhà sư giữa khói mây lạnh.
Bóng trúc nhiều tầng che khuất lối lên chùa,
Bến dâu có khách đang đợi sang đò.
Lão nông không nghe thấy tiếng chuông chùa buổi trưa,
Vẫn thả trâu ngủ dưới gốc tùng già.

Thảo luận cho bài: "Ức Long Đội sơn 憶龍隊山 • Nhớ cảnh chùa Đọi"