Uống Rượu Ở Vườn Bùi

Tác giả:

Uống Rượu Ở Vườn Bùi

 Nguyễn Khuyến


Túy Ông ý chẳng say về rượu
Say vì đâu, nước thẳm với non cao
Non lặng ngắt, nước tuôn ào
Tôi với bác xưa nay cùng thích thế
Đời trước thánh hiền đều vắng vẻ
Có người say rượu tiếng còn nay
Cho nên say, say khước cả ngày
Say mà chẳng biết rằng say ngã đùng
Chu Bá Nhân thuở trước sang sông
Chỉ tỉnh rượu ba ngày không phải ít
Kêu gào thế cười chi cho mệt
Chớ buồn chi nghe tiếng hát làng say
Xin người gắng cạn chén này

Tác giả tự dịch bài “ Bùi viên đối ẩm trích cú ca”

 

Thảo luận cho bài: "Uống Rượu Ở Vườn Bùi"