Uống rượu thiếu đồ nhắm

Tác giả:

Vẫn là túng thiếu lại nghê ngưu,
Tiền đã không trơn rượu cứ vò!
Đồ nhắm may còn ba trái khế,
Bữa ăn e ngót một đồng xu.
Đời xưa khéo vẽ tài thi thánh.
Đời ấy nên mang tiếng tửu đồ.
Thôi biết lấy gì xuôi chén rượu,
Kinh năm ba bộ, sách vài pho.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Uống rượu thiếu đồ nhắm"