Uống rượu tiêu sầu bài 2

Tác giả:

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.

Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt.
Duy giang thượng chi thanh phong,
Dữ sơn gian chi minh nguyệt.

Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng.
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng,
Ai thành thị, ai vui miền lâm tẩu.
Gõ nhịp lấy, đọc câu “Tương tiến tửu“:
Quân bất kiến;
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.

Làm chi cho mệt một đời.

 

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.
Chữ Hán: 世事升沈君莫問,煙波深處有漁舟 (Cuộc đời thăng trầm lên xuống, bạn đừng hỏi; Chốn thâm sâu khói sóng, buông thuyền câu).

Tiêu đề bài này trong Văn đàn bảo giám chép là Chán đời, Việt Nam ca trù biên khảo chép là Nghĩ đời mà chán.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Uống rượu tiêu sầu bài 2"