Uý thạch lão ông 慰石老翁 • An ủi ông lão đá

Tác giả:

Án thượng thư nhất quyển,
Đồng thượng bút nhất bả.
Vô huyền cầm nhất trương,
Vô phương dược nhất khoả.
Nhuận khát nhất bình trà,
Khư hàn nhất lô hoả.
Thạch bồn nhất tiên hoa,
Thổ bát nhất phật quả.
Dữ ngã tương vi ngu,
Diệc hữu thạch lão giả.
Tĩnh táo thù bất đồng,
Tính tình các tương tả.
Thạch lão vô nhất hiếu,
Nhi ngã vô bất khả.
Ngã tính lãn hiếu ngoạ,
Thạch lão chung nhật toạ.
Thạch lão mặc bất ngôn,
Nhi ngã hiếu ngâm tả.
Tương hiệp vô tương sai,
Thần giao tín nhân quả.
Dữ hoá vi vãng lai,
An tri tử phi ngã.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng, Nguyễn Văn Tú

Một quyển sách đặt trên yên,
Một ngọn bút cắm ở trên ống này.
Không dây, đàn có một cây,
Không phương, thuốc uống có đầy một phong,
Một bình trà nóng thường dùng,
Một lò sưởi đốt để phòng một bên
Chậu đá một củ thủy tiên,
Một quả Phật thủ đặt trên bát sành.
Lấy ai làm bạn cho đành?
Có ông lão đá với mình cùng vui.
Người lặng tiếng, kẻ nhiều lời,
Tính tình cũng chẳng đi đôi mới kì!
Lão thì chẳng thích chi chi,
Ta thì trái ngược, cái gì cũng hay.
Ta lười, chỉ thích nằm dài,
Mà lão thì cứ suốt ngày ngồi trơ.
Lão thì lẳng lặng như tờ,
Mà ta thì thích ngâm thơ viết bài.
Riêng tình thân chẳng đơn sai,
Bạn thần giao hẳn duyên trời chi đây.
Đi về cõi hóa có ngày,
Biết đâu lão đấy, ta đây một người!

Thảo luận cho bài: "Uý thạch lão ông 慰石老翁 • An ủi ông lão đá"