Văn 蚊 • Muỗi

Tác giả:

Ngã tuý phương cầu thuỵ,
Tụ văn hô ngã khởi.
Cử phiến khu phục lai,
Thích thích nhập nhân nhĩ.
Ngã nhục nhĩ hà cam,
Ngã cơ nhĩ hà thị.
Ngã chẩm nhĩ hà cừu,
Ngã khâm nhĩ hà kỵ.
Nhĩ ngã bất tương can,
Tương ách hồ nãi nhĩ.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Ta say vừa đi ngủ,
Muỗi quấy không cho nằm.
Gió quạt xua lại đến,
Bên tai cứ réo ầm.
Thịt ta sao mày thích?
Da ta sao mày ham?
Gối ta sao mày ghét?
Chăn ta sao mày căm?
Ta, mày có điều chi?
Làm khổ nhau cho cam!

Thảo luận cho bài: "Văn 蚊 • Muỗi"