Vẫn cành mai ấy

Tác giả:

Mùa xuân dẫu có về qua đấy
Cỏ nào mọc được trước rào gai
Mười dặm xóm làng xe ủi sạch
Nói chi vườn mẹ một nhành mai.

Thảo luận cho bài: "Vẫn cành mai ấy"