Vận hội

Tác giả:

Mưa phân vân tuổi chuyển vần cơ mới
Đường bay môi đào vận hội má ngày

Thảo luận cho bài: "Vận hội"