Vẫn Là Là

Tác giả:

Vẫn Là Là

 Bùi Giáng


Dấu bèo phong vận nín thinh
Sóng phơi trường mộng bình minh vô thường
Nắng hồng chiếu bóng đài gương
Lời nghi hoặc hỏi đoạn trường từ đâu
Nối đuôi khởi sự từ đầu
Ví dù kết thúc trước sau vẫn là

 

Thảo luận cho bài: "Vẫn Là Là"