Vấn nguyệt

Tác giả:

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?
Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ sao soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng mấy nước non?
(Quốc văn tùng ký)

Khảo dị:
– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh vấn nguyệt
Mấy vạn trăm năm vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Nuôi chàng Ngọc Thố đà bao tuổi
Giấu ả Hằng Nga đã mấy con
Đêm thẳm cớ chi soi gác tía
Ngày xanh sao lại thẹn vòng tròn
Năm canh thơ thẩn chờ ai đó
Hay có tình riêng mấy nước non?

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Ngọc Thố đà bao tuổi
Chớ gái Hằng Nga được mấy con
Đêm vắng cớ chi soi gác tía
Ngày chầy sao thẹn mấy vầng son
Năm canh thơ thẩn chờ ai đó
Hay có tình riêng mấy nước non?

– Bản Nghi Xuân Uy Viễn Nguyễn gia thế phả chép bài này của Nguyễn Công Trứ, với lời như sau:
Mấy vạn ngàn năm vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Kia muông ngọc thỏ bao nhiêu tuổi,
Nọ ả Hằng Nga đã mấy con?
Chập tối cớ chi dòm gác tía,
Ban ngày sao thẹn với vừng son.
Ba mư­ơi mồng một đi đâu vắng,
Hay có tình riêng với nư­ớc non?

Nguồn:
– Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
– “Thêm ba bài thơ Nôm của Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Thị Lâm, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (107), 2011

Thảo luận cho bài: "Vấn nguyệt"