Vắng

Tác giả:

Vắng em rồi ai dẫn anh đôi phố
Sấu vàng đường trăng trở úa chân thu

Thảo luận cho bài: "Vắng"