VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Tác giả:

Nước mắt đêm về rơi vẫn rơi
Chảy tuôn dòng lệ đẫm vai rồi,
Biết người còn lắng nghe ai nói ,
Vẫn giá băng lòng, lạnh hồn tôi

Tình hỡi ơi tình, cố nhân ơi !
An tình ghi tạc khắc muôn đời,
Yêu thương là thoáng mong manh lắm!

Động mãi trăm năm – nuốt ngậm ngùi.Doi bước đường xưa, nhớ đến ai ?
Nửa vầng trăng khuyết, nửa hoài thai
Tìm đâu ra nửa kia còn lại
Trong cõi trần gian, khúc bi ai.

Nhã Ngọc

Thảo luận cho bài: "VẦNG TRĂNG KHUYẾT"