Vầng Trăng

Tác giả:

Vầng Trăng

 Hàn Mặc Tử


Lạy Chúa tôi, vần trăng cao giá lắm
Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên
Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm
Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyền.

 

Thảo luận cho bài: "Vầng Trăng"