Vào chốn giang hồ

Tác giả:

Nhất đán lâu đài hữu nhược vô
Hư tương thân thế phó giang hồ
Niên niên tùng cúc thanh sam thấp
Xứ xứ yên trần bạch cốt khô
Dục ẩm tôn tiền thôi tất xuất
Tương hành ngạn thượng khấp vi lô
Tiên-Châu thử biệt quan hoài thậm
Thái bán thi hồn dữ mộng cô

Thảo luận cho bài: "Vào chốn giang hồ"