Vào chùa

Tác giả:

Bé Vàng Anh vào chùa
Yêu nhất ông Phật út
Bé con mà làm bụt
Được Vàng Anh cho hoa.

Thảo luận cho bài: "Vào chùa"