Vào Chùa (*)

Tác giả:

Vào chùa chùa gõ cửa í a… của chùa xa (á) xa em vào
Vào chùa chùa em khấn khấn em vái bơ lính tình tinh tính ơ song tình
tình tình hỡi lính tinh ơi đi vào chùa là em đi vào chùa
Vào chùa chùa mượn chiếu

Thảo luận cho bài: "Vào Chùa (*)"