Vào XXI

Tác giả:

Vào Hai mốt
có còn anh đứng đó?
Công viên chờ đầu thế kỷ nắng xưa

Văn Điển điện hoa về hương đón đỏ
Xe ôm đường tất tả gió vượt mùa

Phan Đình Phùng sương thưa
chiều chuyện cũ
Lá hai hàng sấu ủ bước em thu
Chân chữ rảo xanh
phố đồng hành bóng.

Thảo luận cho bài: "Vào XXI"