Vay sư không được

Tác giả:

Ông bám ông ăn đứa trọc đầu
Đầu không có tóc, bám vào đâu?
Nghĩ mình nghiện nặng cho nên kiết,
Đành nó ăn chay ý hẳn giàu.
Một vốn bốn lời mong có lãi,
Năm liều bảy lĩnh tưởng nên câu.
Thế mà không được, buồn cười nhỉ!
Không được thì ông lại xuống tàu.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 45, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Vay sư không được"