Vay tuổi

Tác giả:

Ngũ thập niên tiền nhị thập tam
Nguyễn Công Trứ

Cho tín dụng
chút xanh
tình sóng phủ
Thế tóc mai đồi
mái ủ chim nôi
Chữ chắp én cặp kè đôi trả nụ
Sen thắp trăng
thì XXI
hương rằm.

Thảo luận cho bài: "Vay tuổi"