Véc-xay

Tác giả:

Véc-xay năm nghìn phòng không chỗ ở
Ráng hồng lòng cơ nhỡ má Tria-nông

Thảo luận cho bài: "Véc-xay"