Vịnh Cảnh Nghèo

Tác giả:

Vịnh Cảnh Nghèo

 Nguyễn Công Trứ


Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần
Bởi vì nhà khó hóa bần thần.
Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo,
Nghĩ phận thằng nghèo phải biết than.
Số khá bĩ rồi thời lại thái
Cơ thường đông hết hẳn sang xuân.
Trời đâu riêng khó cho ta mãi,
Vinh nhục dù ai cũng một lần.

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh Cảnh Nghèo"