Vịnh Hàn Tín

Tác giả:

Vịnh Hàn Tín

 Nguyễn Công Trứ


So tam kiệt, ai bằng Hàn Tín ?
Một tay thu muôn dặm nước non,
Những ngờ rằng khoán thiết, thư son,
Thái sơn như lệ, Hoàng hà như đái.
Hạp tảo Ngũ hồ song Phạm Lãi,
Khước lưu tam kiệt độc Trương Lương.
Đau đớn thay điểu tận, cung tàn,
Đầm Vân mộng phải mắc mưu con trẻ.
Nếu biết chữ “khả hành, khả chỉ”
Thời Ngũ hồ một lá cho xong,
Làm chi lúng túng trong vòng !

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh Hàn Tín"