Vịnh Hậu Xích Bích

Tác giả:

Vịnh Hậu Xích Bích

 Nguyễn Công Trứ


Sông Xích Bích vừng trăng sáng tỏ,
Ông Tô tìm thú cũ dạo chơi.
Bóng quang âm (1) nào đã mấy mươi,
Mà non nước xui nên lòng cảm kích.
Thi thành nhất bức thiên sơn tịch
Cô hạc hoành giang lược tiểu chu. (2)
Suốt năm canh bên gối mơ hồ,
Chiếc thuyền luống đi về trong bóng nguyệt.
Khách cười nói hỏi tên gì chẳng biết,
Liếc trông ra nào thấy đâu nào.
ấy người hay hạc xinh sao.

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh Hậu Xích Bích"