Vi tính

Tác giả:

Sổ hưu tình vi tính mười năm chẵn
Cù lần tim nhẩm lẫn lẻ trăm năm.

Thảo luận cho bài: "Vi tính"