Việc trị nước cốt thuận lòng dân

Tác giả:

Lập chính hoàng du hoán,
Đồng dân đế trị khâm.
Huyền thư tam đại chính,
Khiết củ nhất nhân tâm.
Cơ Tất tình kiêm hảo,
Vân nghê tứ bội thâm.
Du phương ca Hạ ngạn,
Vọng tuếThương lâm.
Đường ấm tư nhân hoá,
Vân sinh ngưỡng đức âm.
Khoan nhân Thang chúc võng,
Giải phụ Thuấn thao cầm.
Giám cổ nghiêm tòng kỷ,
Sừ gian tuyệt khổng nhâm.
Như xuân hân thế thái,
Hàm hạ tụng quân lâm.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Việc trị nước cốt thuận lòng dân"