Viếng bạn rượu

Tác giả:

Bác đã về thôi, đời đáng chán!
Tôi còn sống mãi, rượu cùng ai?
(An Nam tạp chí 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Viếng bạn rượu"