Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 1

Tác giả:

Non nước tan tành hệ bởi đâu?
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao Châu.
Ba triều công cán vài hàng sớ,
Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu.
Ải bắc ngày trông tin nhạn vắng,
Thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu.
Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ đây mặc gió thu.
Tên bài ghi theo GS. Dương Quảng Hàm (Văn học Việt Nam, Trung tâm học liệu Sài Gòn, xuất bản theo bản in năm 1939, tr. 144). Tuy nhiên, trong Nguyễn Đình Chiểu toàn tập (NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982, tr. 38-39), thì bài này và một bài nữa có tên chung là Điếu Đông các đại học sĩ Phan công nhị thủ.

Thảo luận cho bài: "Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 1"