Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 2

Tác giả:

Lịch sĩ tam triều độc khiết thân,
Vi công thuỳ tán nhất phương dân.
Long hồ uổng phụ thư sinh lão,
Phụng các không vi học sĩ thần.
Bỉnh tiết tần lao sinh Phú Bật,
Tận trung hà hận rủ Trương Tuần.
Hữu thiên lục tỉnh tồn vong sự,
Nam đắc thung dung tựu nghĩa thần.
Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu toàn tập, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982, tr. 38-39

Thảo luận cho bài: "Viếng cụ Phan Thanh Giản bài 2"