Viết cùng các bạn khi ngắm cúc nhà Chuyết Hiên

Tác giả:

Bạch á hoàng dao nhiễu tửu bôi,
Vũ thoa tranh khán đạo nhân lai.
Y nhiên cựu kiến giao tân kiến,
Tích dã năng khai thả bán khai.
Phủ Lý yên ba thu tiệm lão,
Huệ Châu sương tuyết khách sơ hồi.
Cố viên bắc vọng tri vô ná,
Do ký đình tiền tự thủ tài.
Chuyết Hiên họ Nguyễn, bạn của tác giả. Cao Bá Quát có 9 bài thơ nhắc tới.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Viết cùng các bạn khi ngắm cúc nhà Chuyết Hiên"