Viết gửi Nguyễn Phương Đình kỳ 2

Tác giả:

Đắc táng quan đầu sấn đả khai,
Thử sinh kết tập vị tu tài.
Thủ trung dĩ tróc Duy Ma Cật,
Mạc vấn ngô tâm hữu vãng lai.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Viết gửi Nguyễn Phương Đình kỳ 2"