Việt Nam Ơi Hãy Vùng Lên

Tác giả:

Việt Nam ơi xin hãy vùng lên
Ngày mai đây dưới bóng cờ thiêng
Ta hay nhìn quanh, tuổi trẻ đứng giông hàng
Anh bước đi ! Tôi bước đi !
Em với chị bước theo
Tìm Việt Nam xưa yêu dấu
Ta đi trong cách mạng tự hào
Ta sẽ chiếm trăm công-trường
Ta xây nên nghìn phố hòa-bình
Ðã đến ngày dựng núi đứng lên
Khắp nước nhà nở trái vinh-quang

Ðường hôm nay dân ta đi tới
Quyết không còn một ngày u-tối
Ðường hôm nay dân ta đi tới
Những tim người rực ngời nắng mai
Triệu nắm tay anh em nối dài
Ðồng-bào ơi lập phố phường bằng bàn chân
Ðã đến lúc cách-mạng tiến lên
Ðường hôm nay dân ta đi tới
Những cánh đồng nồng mùi lúa mới
Ðường hôm nay dân ta soi sáng
Cho đất đai chợt dậy đấu tranh
Tình nước non trong ta xây thành
Ðồng bào ơi nối cho bền triệu bàn tay
Dân ta quyết dựng lấy ngày mai

Ðường hôm nay dân ta đi tới
Quyết không còn một ngày u tối
Ðường hôm nay dân ta đi tới
Nhưng tim người dựng người nắng mai
Triệu nắm tay anh em nối dài đồng bào ơi
Khắp phố phường bằng bàn chân
Ðã đến lúc cách mạng tiến lên

Ðường hôm nay dân ta đi tới
Những cánh đồng nồng mùi lúa mới
Ðường hôm nay dân ta soi sáng
Cho đất này chợt dậy đấu-tranh
Tình nước non trong ta xây thành
Ðồng-bào ơi nối cho bền triệu bàn tay
Dân ta quyết dựng lấy ngày mai

Tài liệu: Tập nhạc Trại Hè Ðất Nước – Nessonvaux 7/75 . Lực lượng Sinh Viên Việt Nam Chống Cộng tại Liège – Belgique .

Nguồn: Băng-nhạc Kinh Việt Nam & Ta Phải Thấy Mặt Trời được phát hành năm 1971 hoặc 1972.

Thảo luận cho bài: "Việt Nam Ơi Hãy Vùng Lên"