Viết trong lúc bệnh ở nhà trọ gửi các bạn

Tác giả:

Mộng nhiễu gia hương chỉ xích gian,
Phiền lung thê điểu vị tri hoàn.
Phùng thì dĩ hạnh ninh từ phú,
Nhập thế do đa cảm vọng nhàn.
Lão Đỗ khách tâm liên Cẩm thuỷ,
Tử Sơn thi hứng động giang quan.
Cựu du hảo tại liên đồng bệnh,
Phong vũ tương qua nhất phá nhan.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Viết trong lúc bệnh ở nhà trọ gửi các bạn"