Vịnh cái quạt

Tác giả:

Mười bảy hay là mười tám đây
Cho ta yêu dấu chẳng dời tay
Mỏng dày chừng ấy chành ba góc
Rộng hẹp ngần nao cắm một cay
Càng nực bao nhiêu thời càng mát
Yêu đêm chẳng chán lại yêu ngày
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy
Chúa dấu vua yêu một cái này
(Quốc văn tùng ký)

Khảo dị: bản Lĩnh Nam quần hiền văn thi diễn âm tập chép câu 5 rất đúng niêm luật
Câu 5: Có nóng bao nhiêu càng có mát

Mười bảy hay là mười tám đây
Mười bảy, mười tám: chỉ số nan quạt (cũng ám chỉ tuổi của thiếu nữ). Thường thì nan quạt làm theo số chẵn, nhưng một số nhà nho theo cách tính “thịnh, suy, bĩ, thái” lại đặt làm nan quạt theo số lẻ, do đó có loại quạt 17 hoặc 21 nan.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Vịnh cái quạt"