Vịnh chim sáo

Tác giả:

Hàn cao căng tảo tuệ,
Thê thác tại chu lan.
Chỉ vị năng nhân ngữ,
Phiên giao tổn thiệt đoan.
Pha tiền ngưu bối lạc,
Chi thượng thước sào an!
Bộc bộc phong trần lý,
Ninh tri dã hạc khoan.

 

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976

Thảo luận cho bài: "Vịnh chim sáo"