Vịnh cúc kỳ 1 詠菊其一 • Vịnh hoa cúc kỳ 1

Tác giả:

Xuân tiền đào lý mạn phân phân,
Cấu diệp thương hành liễu bất văn.
Khổ tiết nhược vi an tố phận,
Cùng thu nhiên hậu kiến thanh phân.
Ám liên lão phố ưng như thị,
Độc lập tây phong thục dữ quần.
Cao khiết trinh tâm phi dị đắc,
Đào Tiềm quy khứ thuỷ tri quân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Xuân qua tới tấp mận cùng đào,
Lá mốc cành rêu lẩn chốn nào?
Giữ tiết dường như yên phận khó,
Dành hương cốt để đợi thu cao.
Thương thầm vườn cổ nên như vậy,
Đứng giữa hơi may mới biết nhau!
Trong sạch tấm lòng đâu dễ kiếm,
Đào Tiềm chỉ gặp lúc về hưu!

Thảo luận cho bài: "Vịnh cúc kỳ 1 詠菊其一 • Vịnh hoa cúc kỳ 1"