Vinh Danh Người Lính

Tác giả:

Còn lời hát nào để ca ngợi các anh
Các người hùng dân tộc trong chiến cuộc VN vô danh
Còn chiến tích nào anh hùng hơn nữa
Liệt oanh nào hơn oanh liệt hôm nay
Đường xa gục trên súng ngủ quên mình.

Vượt đèo cao quan trung cách núi
Từ ngàn phương đến đây một trời
Trong gian nan anh vào chiến sử
Vết ngục tù sôi sục bên nhau
Đường chúng ta đi trời hồng rực sáng
chiếm con đường mòn, chiếm lại nương khoai
con đường vinh quang, con đường đi tới
dòng máu chảy loang loang ta cùng về quê hương

Vượt đèo cao anh đi chiếm giữ
Trời mù sương lấp cây cỏ nầy
Trong vinh quang nghe lòng rộn rã
Nghe trong sương nắng dậy lời chào

Thảo luận cho bài: "Vinh Danh Người Lính"